Pravila nagradnog natječaja Kvrgave zgode

Ljupčac

Članak 1. – Tvrtka i sjedište priređivača

Priređivač nagradnog natječaja „Kvrgave zgode“ (u daljnjem tekstu: „Nagradni natječaj“) je Podravka d.d., OIB 18928523252, 48000 Koprivnica, Ulica Ante Starčevića 32 (u daljnjem tekstu „Priređivač“).

Način sudjelovanja u Nagradnom natječaju oglašava se od 07.09.2021. godine na vegeta-natur.hr/kvrgave-zgode/.

Na Nagradni natječaj primjenjuju se ova Pravila koja su obvezujuća za sve sudionike. Također, za potrebe provođenja Nagradnog natječaja, uključujući između ostalog, za odabir dobitnika i obavještavanje dobitnika, Priređivač obrađuje, koristi i dijeli određene osobne podatke sudionika Nagradnog natječaja.

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da su ova Pravila pročitali i razumjeli i da ih prihvaćaju. O svim eventualnim promjenama Priređivač će sudionike obavijestiti objavom na vegeta-natur.hr/kvrgave-zgode/. Priređivač ima mogućnost izmjene Pravila Nagradnog natječaja, ali se iste mogu učiniti samo iznimno: u okolnostima koje su izvan razumne kontrole Priređivača, a koje utječu ili bi mogle utjecati na pravilno provođenje Nagradnog natječaja i/ili dodjelu nagrada. Priređivač ne preuzima odgovornost o znanju sudionika o izmjenama i dopunama Pravila sve dok su te promjene objavljene na službenoj web stranici.

Članak 2. – Naziv Nagradnog natječaja, vrijeme i mjesto održavanja

Naziv Nagradnog natječaja je Kvrgave zgode ”.

Nagradni natječaj se održava u dva (2) kruga:

 • 1. krug: od 07.09.2021. do 30.09.2021. godine u 23:59h
 • 2. krug: od 01.10.2021. do 31.10.2021. godine u 23:59h

Nagradni natječaj se održava na području Republike Hrvatske na web stranici vegeta-natur.hr/kvrgave-zgode/.

Članak 3. – Svrha Nagradnog natječaja

Svrha Nagradnog natječaja je motivirati i ojačati povezanost s korisnicima i promovirati proizvode Priređivača marke Vegeta Natur.

Članak 4. – Uvjeti za sudjelovanje u Nagradnom natječaju

U Nagradnom natječaju iz članka 2. pravo sudjelovanja imaju svi građani stariji od 18 godina s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Sudionik koji će eventualno biti odabran kao dobitnik morat će moći dokazati svoj identitet identifikacijskim dokumentom, u suprotnom gubi pravo na nagradu nakon čega će biti izabran drugi dobitnik.

Pravo sudjelovanja nemaju oni zaposlenici Priređivača i povezanih društava Priređivača te članovi užih obitelji (roditelji, supružnici, djeca, sestre i braća) zaposlenika Priređivača te treće osobe koje su izvršitelji obrade podataka za Priređivača, koji su direktno uključeni u pripremu samog Nagradnog natječaja i izvlačenje odnosno odabir dobitnika.

Ukoliko se prilikom izvlačenja odnosno odabira dobitnika ili prilikom utvrđivanja liste dobitnika utvrdi da je u Nagradnom natječaju sudjelovala osoba koja nema pravo sudjelovanja temeljem ovih Pravila, taj će se dobitnik zamijeniti s drugim dobitnikom.

Članak 5. – Način sudjelovanja u Nagradnom natječaju

Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju zainteresirani sudionik treba na web stranici vegeta-natur.hr/kvrgave-zgode/ odgovoriti na tri (3) kratka pitanja nakon čega se generira nezgoda oko koje zatim treba osmisliti priču u najviše 800 znakova. Na kraju sudionik mora u prijavnu formu unijeti svoje osobne podatke (ime, prezime, adresa, kućni broj, mjesto, poštanski broj, država, kontakt telefon te e-mail adresu) kako bi uspješno završio prijavu.

Svaki sudionik sudjelovanjem u Nagradnom natječaju od 07.09.2021. do 30.09.2021. godine u 23:59h (za 1. krug), odnosno od 01.10.2021. do 31.10.2021. godine u 23:59h (za 2. krug), automatski ulazi u bazu iz koje će se u svakom krugu nagraditi ukupno šest (6) odgovora. Svaki sudionik može sudjelovati u Nagradnom natječaju s više prijava, ali može biti nagrađen samo jednom.

Članak 6. – Pogrešne i neregularne prijave

Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionika za vrijeme trajanja Nagradnog natječaja:

 1. Ukoliko sudionik prekrši Pravila ili ostavi netočne ili nepotpune osobne podatke prilikom unosa osobnih podataka.
 2. Ukoliko komentar sadrži nezakonit, opasan, zlonamjeran, rasistički, klevetnički, opsceni, pornografski, vulgarni ili ksenofobni sadržaj. Komentar ne smije prikazivati ili pozivati na kriminalna ili nezakonita ponašanja.
 3. Ukoliko se pokaže da je ostvareni komentar generiran skriptama, makro naredbama i drugim oblicima automatizma ili bilo kakvim programskim rješenjima.
 4. Iz bilo kojeg drugog razloga za koji Priređivač procijeni da utječe na pravednost natjecanja.

Članak 7. – Nagradni fond

Nagradni fond uključuje:

 1. Krug
  • 1x Mountain bike giant bicikl
  • 5x Vegeta poklon paket
 2. Krug
  1. 1x Samsung Galaxy fold mobitel
  1. 5x Vegeta poklon paket

Članak 8. – Odabir dobitnika nagrade i kontrola odabira

Dobitnike na temelju kreativnosti prijave odabire stručni žiri Priređivača koji se sastoji od tri (3) člana. Kriteriji za odabir dobitnika: najkreativnija prijava/odgovor prema mišljenju većine članova žirija. U obzir ulaze sve prijave pristigle do zaključno 30.09.2021. godine u 23:59h za 1. krug, odnosno do zaključno 31.10.2021. godine u 23:59h za 2. krug. Obavezno će se provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti sudjelovanja iz ovih Pravila. Ni u kom slučaju neće biti podijeljen veći broj nagrada od količine definirane u članku 7. ovih Pravila. U slučaju da se odabrana prijava proglasi nevažećom, odabrat će se novi dobitnik.

Članak 9. – Prava na sadržaju prijave/odgovora

Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju sudionici/dobitnici daju Priređivaču, bez naknade, pravo vlasništva te u najširem opsegu dopustivo propisima Republike Hrvatske, isključivo, sadržajno, vremenski i prostorno neograničeno pravo iskorištavanja, s punim pravom prijenosa, sadržaja prijave/odgovora, za bilo koju svrhu predmetnog Nagradnog natječaja i za bilo koju vrstu naknadne promocije ili kampanje Priređivača i/ili njegovih proizvoda u bilo kojem mediju, bez naknade. Sudionici/dobitnici su suglasni da neće tražiti ostvarivanje svojih moralnih prava u vezi s takvim iskorištavanjem odnosno uporabom sadržaja prijave/odgovora tamo gdje njihova moralna prava u odnosu na takav sadržaj postoje. Sudionici/dobitnici jamče da njihov sadržaj prijave/odgovora nije prethodno objavljen ili iskorišten u bilo kojem dijelu te da materijali ne sadrže materijale zaštićene autorskim pravima, da su njihova izvorna djela, da nisu u cijelosti ili djelomično kopirani od bilo koje treće strane i da imaju sva ovlaštenja dodijeliti ta prava.

Članak 10. – Objava rezultata Nagradnog natječaja

Rezultati Nagradnog natječaja bit će objavljeni na web stranici vegeta-natur.hr/kvrgave-zgode/ dana 08.10.2021. godine za 1. krug, odnosno 08.11.2021. godine za drugi krug. Popis nagrađenih uključivat će: ime i prezime i mjesto stanovanja. Priređivač će obavijestiti eventualne dobitnike o osvojenoj nagradi. Svaki od eventualnih dobitnika obavezan je javiti se u roku od sedam (7) dana od primitka obavijesti/objave o osvojenoj nagradi te potvrditi svoj identitet identifikacijskim dokumentom. Ukoliko se bilo koji od dobitnika ne javi u navedenom roku, Priređivač ima pravo kontaktirati drugog sudionika koji se prijavio na Nagradni natječaj i zadovoljio sva Pravila natječaja.

Članak 11. – Identifikacija dobitnika nagrada

Dobitnik ostvaruje pravo na nagradu nakon što Priređivač izvrši uvid u identifikacijski dokument, u protivnom gubi pravo na nagradu. Svi dobitnici dužni su, na zahtjev Priređivača, a u svrhu preuzimanja nagrade svoj identitet potvrditi vlastitim važećim identifikacijskim dokumentom, u protivnom gube pravo na nagradu.

Članak 12. – Način i rok preuzimanja nagrada

Dobitnici će nagrade dobiti dostavom na kućnu adresu i to najkasnije 45 radnih dana od dana objave rezultata Nagradnog natječaja. Ukoliko nagrada ne stigne na kućnu adresu dobitnika u roku 45 radnih dana od objave rezultata, a dobitnik u roku od narednih 15 dana ne javi da nagradu nije primio, Priređivač više nije odgovoran za neprimitak nagrade i ne može tu žalbu uvažiti. Navedeni rok isporuke nagrada može se produžiti samo ako se dobitnik pismeno obratio Priređivaču da zbog objektivnih razloga ne može istu preuzeti ili ukoliko u navedenom roku Priređivač nije u mogućnosti isporučiti nagradu zbog više sile. Priređivač Nagradnog natječaja ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene pošiljke, kao niti za neurednu dostavu (kada je dobitnik obaviješten o pristigloj pošiljci, ali ju nije preuzeo). Dobitnik nema mogućnost primanja gotovine ili zamjenskih nagrada (umjesto nagrade koju mu je stručni žiri Priređivača dodijelio kao nagradu). Nagrada je neprenosiva.

Članak 13. – Zaštita osobnih podataka sudionika

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, svaki sudionik je suglasan da se, ako postane dobitnik u Nagradnom natječaju, njegovi osobni podaci: ime i prezime i mjesto stanovanja javno objave na web stranici vegeta-natur.hr/kvrgave-zgode/, na temelju legitimnog interesa Priređivača.   

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, sudionik je upoznat da Priređivač prikuplja, obrađuje i objavljuje njegove osobne podatke na temelju privole koje je sam pružio kao uvjet za izvršavanje prijave za sudjelovanje u Nagradnom natječaju, identifikacije te uspostavljanje kontakta radi dostavljanja nagrade ukoliko postane dobitnik u Nagradnom natječaju, čime se ti podaci jednokratno dijele s trećom stranom (ime i prezime, adresa, adresa e-pošte, broj telefona) te se njima Priređivač koristi u promocijske svrhe vezano uz ovaj Nagradni natječaj. Takve treće strane uključuju dobavljače koje Priređivač angažira radi ostvarenja svrhe prikupljanja osobnih podataka. Priređivač u svojstvu voditelja obrade osobnih podataka u okviru provođenja ovog Nagradnog natječaja koristi izvršitelje obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera, a za potrebe obrade prijava na Nagradni natječaj, u skladu s odredbama iz članka 4. ovih Pravila. Osobne podatke sudionika treća strana neće koristiti ni u koju drugu svrhu osim ovdje navedene. Sve osobne podatke koji se prikupljaju u vezi s ovim Nagradnim natječajem, Priređivač zadržava u sustavu pohrane sve do isteka roka za podnošenje eventualnih tužbi povodom održavanja ovog Nagradnog natječaja, odnosno najdulje dvanaest (12) mjeseci od završetka Nagradnog natječaja.

Sudionik ima pravo, sukladno odredbama “Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679”, u svakom trenutku tražiti ispravak podataka, pristup podacima koji se na njega odnose, brisanje podataka, pravo na prigovor, pravo na obustavu obrade podataka. Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoju privolu u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja u Nagradnom natječaju. Priređivač je obvezan osigurati brisanje prijavljenih osobnih podataka dobivenih od strane sudionika u slučaju da sudionik traži obustavu obrade podataka.

Prilikom ostvarivanja prava vezano za osobne podatke, sudionik u prvom redu može zatražiti ostvarivanje svojih prava od voditelja obrade putem kontaktnih podataka Službenika za zaštitu podataka: dpo@podravka.hr.

Dodatno, sudionik ima pravo podnošenja prigovora i Agenciji za zaštitu osobnih podataka – AZOP, sa sjedištem u Zagrebu, na poštanskoj adresi: Selska cesta 136, 10000 Zagreb, tel. 00385 (0)1 4609-000, te adresu e-pošte: azop@azop.hr. Osobni podaci sudionika mogu se obrađivati tijekom trajanja Nagradnog natječaja i nakon, a u svrhu realizacije Nagradnog natječaja. Davanje osobnih podataka je dobrovoljno, no ako sudionik odbije dati neki osobni podatak koji je definiran kao obvezni za provedbu ovog Nagradnog natječaja, neće moći sudjelovati u Nagradnom natječaju.

Članak 14. – Mogućnost prekida Nagradnog natječaja

Nagradni natječaj može se prekinuti jedino u slučaju više sile (primjerice, ali ne isključivo u slučaju hakerskog napada na web stranicu vegeta-natur.hr/kvrgave-zgode/, zaraze računalnim virusom, računalnih grešaka, manipulacije, neovlaštenog zahvata, prijevare, tehničkog kvara, ljudske pogreške i sl.) koja je izvan kontrole Priređivača, ako je time ugroženo upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravna provedba Nagradnog natječaja.

Članak 15. – Rješavanje spora

U slučaju spora između Priređivača i sudionika Nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Koprivnici.

Članak 16. – Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za zakašnjela, nepotpuna i nepravilna sudjelovanja u Nagradnom natječaju. Priređivač ne odgovara za bilo kakvo neispunjenje svojih obveza ako je isto uzrokovano nečim izvan razumne kontrole Priređivača, odnosno, ako je to posljedica vanjskih, izvanrednih i nepredvidivih okolnosti koje se nisu mogle spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Odluke Priređivača Nagradnog natječaja o svim pitanjima u vezi s Nagradnim natječajem i ovim Pravilima su konačne i vrijede za sve sudionike. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, Pravila imaju prednost u odnosu na sve druge potencijalne objave, bilo u tiskanom, elektronskom ili bilo kojem drugom obliku. Autentično tumačenje ovih Pravila određuje isključivo Priređivač.

Koprivnica, 07.09.2021. godine, PODRAVKA d.d. Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica

Poštujemo Vašu privatnost

Kako bi naša stranica radila ispravno i kako bi stalno unaprijeđivali naše usluge koristimo kolačiće. U slučaju da želite onemogućiti korištenje kolačića, neki dijelovi stranice mogu postati nedostupni. Detaljine pročitajte u Uvjetima korištenja.

Vrste kolačića

Postavke